Curs de Vehicle connectat: IoT, Ciberseguretat, Big Data i Manteniment Predictiu (IA) (Online)

 • Ciberseguretat
 • Connectivitat intel·ligent
 • Intel·ligència artificial
 • Thursday 23 February 2023 - Thursday 27 April 2023 Dimarts i dijous de 18.30 h a 21.30 h
 • 867€

L’objectiu d’aquest curs és el de presentar i estudiar, de manera detallada, els principals conceptes, tecnologies i metodologies al voltant de la idea d’el vehicle connectat a l’era de la dada, la digitalització o la Indústria 4.0. Per a això es treballaran, de manera transversal, cinc pilars clau: i) els sistemes ciber-físics, ii) l’Internet of Things (IOT), iii) la ciberseguretat, iv) el Big Data i v) la Intel·ligència Artificial.

Per a una millor assimilació dels conceptes, la teoria es complementarà de forma habitual amb sessions pràctiques que permetran als assistents desenvolupar, implementar i validar els conceptes presentats mitjançant diferents casos reals.

Cada un dels participants rebrà un kit per poder treballar durant el curs, que un cop finalitzat, aquest material passarà a ser propietat de cada alumne per poder prosseguir el seu aprenentatge. Els alumnes han de disposar d’un ordinador portàtil actualitzat per poder assistir a les classes.

Objectiu de l'acte

Les diferents sessions de el curs estan orientades i preparades per tractar la cadena de les dades des de la seva creació, captura i extracció (a nivell físic en el costat de el vehicle), passant per l’enviament i emmagatzematge en una plataforma digital avançada fins, finalment, la seva eficient processat per a una presa de decisions intel·ligent, immediata i segura.

De manera específica, trobem els següents objectius:

 • Introducció a la digitalització i indústria.
 • Anàlisi de l’concepte de Vehicle Connectat, tecnologies i protocols de comunicació interns.
 • El món ciber-físic i la dada: captura, extracció, enviament, emmagatzematge, processament i visualització.
 • El concepte d’Internet of Things.
 • La ciberseguretat com a element transversal.
 • Big Data pel suport a el processat de grans volums de dades en temps real.
 • Intel·ligència Artificial com a eina per a l’anàlisi intel·ligent de les dades i la presa de decisions avançada.
 • Manteniment predictiu de sistemes / processos, basat en l’aprenentatge automàtic (IA): reducció de costos i errors inesperats.

L’abast d’aquests objectius permetrà als assistents adquirir els coneixements i capacitats necessàries per treballar de forma excel·lent al voltant del concepte de vehicle connectat. Aquests coneixements i capacitats facilitaran tant la presa de decisions en el moment d’adquisició de nou material o infraestructura, com el desenvolupament de nous sistemes automatitzats per a l’extracció de la dada i la seva posterior anàlisi, sent capaços, així, de definir i implementar els fluxos necessaris per finalment extreure informació valuosa i suportar una presa de decisions intel·ligent.

Addicionalment, s’ofereix una sessió opcional d’introducció a l’tractament i processat de dades mitjançant el llenguatge de programació Python i els seus recursos.

T'interessa si ets...

Professionals que vulguin adquirir els coneixements i capacitats necessàries per a treballar al voltant del concepte de vehicle connectat. Aquests coneixements i capacitats facilitaran tant la presa de decisions en el moment d’adquisició de nou material o infraestructura, com el desenvolupament de nous sistemes automatitzats per a l’extracció de la dada i la seva posterior anàlisi, sent capaços, així, de definir i implementar els fluxos necessaris per finalment extreure informació valuosa i suportar una presa de decisions intel·ligent.