El node de Fabricació Avançada i Robòtica compta amb experts en tecnologies avançades de manufactura i automatització així com en les key enabling tecnologies vinculades a la Indústria 4.0.

El seu objectiu és donar suport a les empreses en la transformació digital dels seus processos de fabricació, la gestió de les operacions i el desenvolupament de productes intel·ligents, incloent aspectes ambientals.

Accedeix a la web

Coordinadors

Serveis

Diagnosi

Diagnosi (Anàlisi de Risc) i assessorament per a la implantació de solucions

Diagnòstic de les probabilitats d’èxit i impacte d’atacs cibernètics a instal·lacions i sistemes d’empreses i comerç mitjançant l’anàlisi de la seguretat interna (procediments de seguretat, codi d’aplicacions, …), externa (web, interfícies, comunicacions, ..), i tests de penetració a sistema digital. Proves metodològiques per estimar resiliència dels processos i els seus components. Assessorament per a assolir els nivells de risc acceptables per a l’organització i per a les autoritats competents del sector, i adequació dels sistemes d’informació per al compliment normatiu i legal vigent, mitjançant auditoria en LOPD i GDPR i LSS.

Auditoria i diagnòstic d’instal·lacions i sistemes d’empreses i comerç mitjançant l’anàlisi de la seguretat interna (codi, aplicacions, …), externa (web, interfícies, comunicacions, ..), i de penetració al sistema digital. Determinació dels nivells requerits per al compliment dels requisits de seguretat aplicables en funció de la criticitat del servei industrial auditat.

Les raons i conseqüències d’un atac de ciberseguretat, tal com ara determinar quin és l’origen del problema, quins actius d’informació van ser afectats i en quina mesura, quan va tenir lloc l’incident, on va originar-se i contra quins actius es va dirigir, etc.

Consultoria

Assessorament tecnològic en processos, fabricació avançada i robòtica

Aquest servei inclou l’assessorament per a la millora dels processos de fabricació o gestió de les operacions, utilitzant les Key enabling tecnologies vinculades amb la Indústria 4.0

El servei pretén abordar les fases prèvies a qualsevol avaluació in situ o implantació de noves tecnologies avançades de manufactura i/o automatització així com tecnologies tipus key que millorin processos actuals . En base a uns requeriments tecnològics o necessitats operatives de l’empresa, els experts estudiaran a nivell científic i tecnològic possibles solucions disponibles que s’ajustin a aquestes demandes. El resultat del servei serà un informe amb l’avaluació de les diferents solucions proposades, amb l’opció d’incloure un full de ruta per la seva implantació.

Alguns exemples d’àmbits d’aplicació d’aquest servei poden ser:

 • Estudis de viabilitat tecnològica i econòmica (vinculat a inversions) sobre la implantació d’una nova tecnologia
 • Estudi d’alternatives i full de ruta d’automatització de la planta o de parts de la planta
 • Anàlisi i diagnosi de l’estructura de la cadena d’aprovisionament de l’empresa o organització i elaboració de propostes de millora.
 • Estudis d’integració d’IA i Data Science i RA a la planta en general (logística, aprovisionament, etc.) i a processos de manufactura i robòtica avançada
 • Implementació i consultoria de solucions de xarxa mòbil 4G/5G en plantes productives
Estudis de viabilitat tècnica

Aquest servei parteix de la identificació prèvia d’unes propostes de millora dels processos de fabricació i consisteix en la definició d’unes especificacions tècniques amb les que es realitzarà l’estudi teòric de l’estat de l’art i avaluació tècnica i econòmica de les solucions proposades. El servei pot incloure petits assajos de laboratori de components per avaluar prestacions i operativa.

Testeig i experimentació

Proves de concepte per testejar tecnologies i dissenys preliminars

Aquest servei es focalitza en la millora tècnica o operativa d’un procés de fabricació. El servei consisteix en la conceptualització d’una proposta tecnològica de millora del procés i pot incloure, simulacions, dissenys i assajos de laboratori o en condicions realistes per validar hipòtesis de disseny o el nou procés identificat . El servei inclourà a més dels resultats tècnics (qualitatius i quantitatius), unes primeres  estimacions econòmiques per tal de poder avaluar, per part de la empresa, una  possible implantació de la solució, centrat bàsicament en el cost inversió i el seu ROI estimat.

Demostracions tècniques i pilots tecnològics de processos de fabricació avançada

En base a les tecnologies pròpies del node o de partners associats, el servei consisteix en la demostració tècnica d’un procés de fabricació concret o d’una part del procés en condicions realistes. S’anomenarà pilot tecnològic quan el procés o una part representativa d’aquest es demostri tècnica i operativament a una escala menor física o funcionalment. El servei té com a objectiu la demostració de les hipòtesis de disseny mitjançant l’anàlisi tècnica detallada del funcionament i les prestacions de la solució proposada. El servei ha de permetre a l’empresa avaluar i dissenyar un pla d’implantació i fins i tot un pla de proves de concepte a mida.

Accés a infraestructures i equipaments singulars

El servei consisteix en la utilització d’un equipament o una infraestructura singular, existent al node o en algun dels seus partners per al testeig d’una tecnologia o d’un producte. El servei inclourà l’assessorament del personal tècnic, possible utilització de la infraestructura (en funció de cada infraestructura), la integració de la tecnologia o producte a testejar i per a la interpretació i documentació dels resultats obtinguts inclòs una petita sèrie o lot de fabricació.

Formació en robòtica i manufactura avançada

Autodiagnosi d’oportunitat d’aplicació d’analítica avançada i IA

La incorporació de noves tecnologies en robòtica i manufactura avançada per part de les empreses, sovint han d’anar acompanyades de capacitació del personal que les haurà d’emprar. El Node dona accés al programa formatiu relacionat amb robòtica i manufactura avançada dels membres del node de manera integrada.

Si s’identifiquen mancances a nivell formatiu segons les demandes que arribin per part de les empreses, a mig termini es valorarà que el Node generi la seva pròpia oferta formativa que complementi el programa formatiu que els membres del Node ofereixen.

Tecnologies principals

Per a portar-ho a terme, t’assessorem en les següents tecnologies:

 • Robòtica avançada
 • Manufactura avançada

Infraestructures

Comptem amb centres i infraestructures de reconegut prestigi:

 • Nous processos
 • RV
 • Equips submarins
 • CAE
 • IOC
 • TECNOFAB
 • SEAT-IQS
 • Projecció Tèrmica

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i obtindràs una resposta personalitzada a les teves necessitats.

Contactar