El node de Fabricació Avançada i Robòtica

El node de Fabricació Avançada i Robòtica compta amb experts en tecnologies avançades de manufactura i automatització així com en les key enabling tecnologies vinculades a la Indústria 4.0. El seu objectiu és donar suport a les empreses en la transformació digital dels seus processos de fabricació, la gestió de les operacions i el desenvolupament de productes intel·ligents, incloent aspectes ambientals.
Coordinadors:
Socis:

Serveis:

Assessorament tecnològic en processos, fabricació avançada i robòtica

Aquest servei inclou l’assessorament per a la millora dels processos de fabricació o gestió de les operacions, utilitzant les Key enabling tecnologies vinculades amb la Indústria 4.0
El servei pretén abordar les fases prèvies a qualsevol avaluació in situ o implantació de noves tecnologies avançades de manufactura i/o automatització així com tecnologies tipus key que millorin processos actuals . En base a uns requeriments tecnològics o necessitats operatives de l’empresa, els experts estudiaran a nivell científic i tecnològic possibles solucions disponibles que s’ajustin a aquestes demandes. El resultat del servei serà un informe amb l’avaluació de les diferents solucions proposades, amb l’opció d’incloure un full de ruta per la seva implantació.
Alguns exemples d’àmbits d’aplicació d’aquest servei poden ser:

 • Estudis de viabilitat tecnològica i econòmica (vinculat a inversions) sobre la implantació d’una nova tecnologia
 • Estudi d’alternatives i full de ruta d’automatització de la planta o de parts de la planta
 • Anàlisi i diagnosi de l’estructura de la cadena d’aprovisionament de l’empresa o organització i elaboració de propostes de millora.
 • Estudis d’integració d’IA i Data Science i RA a la planta en general (logística, aprovisionament, etc.) i a processos de manufactura i robòtica avançada
 • Implementació i consultoria de solucions de xarxa mòbil 4G/5G en plantes productives

Estudis de viabilitat tècnica

Aquest servei parteix de la identificació prèvia d’unes propostes de millora dels processos de fabricació i consisteix en la definició d’unes especificacions tècniques amb les que es realitzarà l’estudi teòric de l’estat de l’art i avaluació tècnica i econòmica de les solucions proposades. El servei pot incloure petits assajos de laboratori de components per avaluar prestacions i operativa.

Consultoria Tecnològica

Proves de concepte per testejar tecnologies i dissenys preliminars

Aquest servei es focalitza en la millora tècnica o operativa d’un procés de fabricació. El servei consisteix en la conceptualització d’una proposta tecnològica de millora del procés i pot incloure, simulacions, dissenys i assajos de laboratori o en condicions realistes per validar hipòtesis de disseny o el nou procés identificat . El servei inclourà a més dels resultats tècnics (qualitatius i quantitatius), unes primeres  estimacions econòmiques per tal de poder avaluar, per part de la empresa, una  possible implantació de la solució, centrat bàsicament en el cost inversió i el seu ROI estimat.

Demostracions tècniques i pilots tecnològics de processos de fabricació avançada

En base a les tecnologies pròpies del node o de partners associats, el servei consisteix en la demostració tècnica d’un procés de fabricació concret o d’una part del procés en condicions realistes. S’anomenarà pilot tecnològic quan el procés o una part representativa d’aquest es demostri tècnica i operativament a una escala menor física o funcionalment. El servei té com a objectiu la demostració de les hipòtesis de disseny mitjançant l’anàlisi tècnica detallada del funcionament i les prestacions de la solució proposada. El servei ha de permetre a l’empresa avaluar i dissenyar un pla d’implantació i fins i tot un pla de proves de concepte a mida.

Accés a infraestructures i equipaments singulars

El servei consisteix en la utilització d’un equipament o una infraestructura singular, existent al node o en algun dels seus partners per al testeig d’una tecnologia o d’un producte. El servei inclourà l’assessorament del personal tècnic, possible utilització de la infraestructura (en funció de cada infraestructura), la integració de la tecnologia o producte a testejar i per a la interpretació i documentació dels resultats obtinguts inclòs una petita sèrie o lot de fabricació.

Testeig i Experimentació

Formació en robòtica i manufactura avançada

La incorporació de noves tecnologies en robòtica i manufactura avançada per part de les empreses, sovint han d’anar acompanyades de capacitació del personal que les haurà d’emprar. El Node dona accés al programa formatiu relacionat amb robòtica i manufactura avançada dels membres del node de manera integrada.

Si s’identifiquen mancances a nivell formatiu segons les demandes que arribin per part de les empreses, a mig termini es valorarà que el Node generi la seva pròpia oferta formativa que complementi el programa formatiu que els membres del Node ofereixen.

Formació en robòtica i manufactura avançada

Infraestructures:

Laboratori de robòtica intel·ligent o cognitive robotics

Infraestructura d’uns 500 m2 que consta dels següents laboratoris i àrees de prova:

 • Laboratori de Robòtica Industrial
 • Laboratori de Robòtica Col·laborativa
 • Zona de proves de drons i robòtica mòbil
 • Laboratori de visió artificial

S’utilitza habitualment per a realitzar proves de concepte o validacions tecnològiques en el marc de serveis a empreses o projectes amb finançament públic, així com en projectes d’investigació interna. També s’utilitzen per realitzar presentacions i demostracions tecnològiques durant reunions amb empreses o actes en format reduït, així com en activitats de formació a professionals o estudiants.

Laboratori de robòtica intel·ligent o cognitive robotics

Laboratori de transformació avançada i indústria 4.0

Aquesta infraestructura està dedicada a activitats vinculades amb la transformació dels materials i la digitalització industrial dels processos (Indústria 4.0). Es disposa d’equipaments per a la transformació de Plàstics, Metalls, Composites, Aleacions lleugeres i Tèxtils.

Laboratori de transformació avançada i indústria 4.0

Laboratori d’electrònica impresa i funcionalització de superfícies

Aquesta infraestructura està dedicada a la formulació i deposició de materials, electrònica impresa i electrònica convencional aportant funcionalitat a superfícies rígides i flexibles i també a objectes a través de la impressió de dispositius de capa fina, la hibridació d’electrònica en circuits impresos, la deposició de recobriments funcionals, i la integració de sensors i electròniques de control a mida.

Laboratori d’electrònica impresa i funcionalització de superfícies

Perception & Manipulation Laboratory

El Laboratori de Percepció i Manipulació ocupa 142m² a la segona planta de la facultat de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) i una gran part acull una maqueta a escala real d’un pis de 35 m². Dos robots mòbils TIAGo (de PAL robotics) d’un sol braç  habiten a l’interior de l’apartament, però es poden treure per experimentar en altres llocs. També hi ha una zona de manipulació equipada amb dos braços robot WAM i un manipulador KINOVA.

Perception & Manipulation Laboratory

Barcelona Robot Lab

Aquest laboratori de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial és únic a Europa ja que comprèn una zona de vianants de 10.000 m2 al Campus nord de la UPC, amb càmeres fixes, wifi, 3G / 4G i cobertura GPS parcial, amb presència d’edificis, zones obertes i cobertes, rampes i una mica de vegetació. Aquest fet permet desenvolupar diversos escenaris d’espai públic en aquesta àrea, com ara mercats, bars o botigues amb l’objectiu de desplegar robots en un escenari urbà real i controlat per realitzar experiments de col·laboració, interacció i navegació de robots humans per a múltiples aplicacions. En total, conté 21 càmeres fixes, i es pot disposar també del Barcelona Robot Lab Dataset, que conté més de 12 GB de dades i està pensat per a ús en investigació de robòtica mòbil i visió per computador.

Barcelona Robot Lab

Mobile Robotics Laboratory

Aquest laboratori de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial és una àrea experimental dedicada principalment a la investigació pràctica amb robots mòbils i vehicles aeris no tripulats. Inclou 2 robots humanoides amb rodes exteriors cadascun amb braços (Tibi i Dabo) i 1 robot humanoide amb rodes exterior amb dos braços i 13 articulacions (IVO) per a experiments d’interacció persona-robot a exteriors o interiors; un robot mòbil exterior de 4 rodes per a experiments de lliurament de serveis i logística (TEO); un vehicle elèctric per a experiments de conducció autònoma (IRIcar) i altres plataformes més petites; 3 robots aeris no tripulats; i un gran nombre de sensors, LIDAR i càmeres. El laboratori també té una zona equipada amb un sistema de posicionament Optitrack amb 22 càmeras IR per a experiments de robots aeris amb humans.

Mobile Robotics Laboratory

Kinematics and Robot Design Laboratory

Laboratori de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial  que consisteix en una àrea experimental per validar l’interès pràctic de dissenys i prototips de robots paral·lels. Està equipat amb diversos mecanismes i robots paral·lels. Disposa de diversos robots com ara diverses plataformes de Stewart-Gough equipades amb diferents sensors de força i controladors, robots planars, un robot paral·lel actuat amb cables, un robot delta, i un braç robotic Franka, entre d’altres.

Kinematics and Robot Design Laboratory

Laboratori d’assaig i simulació de sistemes robòtics CDEI

Es disposa d’un conjunt de robots omnidireccionals per testejar solucions software.

Sobre una de les plataformes es disposa d’una ROS API per incorporar sistemes de navegació, visió, etc. que permet avaluar noves solucions en robòtica mòbil. També es disposa d’altres plataformes solament a nivell hardware on es poden implementar solucions de navegació a mida.

Laboratori d’assaig i simulació de sistemes robòtics CDEI

Laboratori avançat d'electrònica i comunicacions (xarxa mòbil de LTE programable)

Laboratori amb capacitat per dissenyar, fabricar i testejar xarxa mòbil de LTE programable.

 • Laboratori completament equipat per a la generació i mesura de senyals des de DC fins a 30 GHz.
 • Equipament per al disseny, fabricació i test de sistemes a mida. Capacitat per realitzar proves i mesures de camp.
 • Xarxa amb estacions base de LTE programable.
 • Implementació dels senyals a la banda base és a traves del programari de codi obert.
 • Suport a NB-IoT.
 • Possibilitat d’implementació de 5G Private Network.

Laboratori avançat d'electrònica i comunicacions (xarxa mòbil de LTE programable)

Laboratori del grup de robòtica intel·ligent i visió per computació (IRCV)

El grup IRCV té un laboratori al Departament d’Informàtica i Matemàtiques (DEIM) de la URV. L’IRCV té com a objectiu transferir el coneixement i la innovació a problemes sanitaris, industrials i empresarials mitjançant intel·ligència artificial, tècniques de visió per computador i estratègies d’aprenentatge profund.

Laboratori del grup de robòtica intel·ligent i visió per computació (IRCV)

Altres Infraestructures rellevants:

Laboratori de tecnologies per a nous processos de fabricació

En aquesta infraestructura s’hi porten a terme projectes d’innovació i desenvolupament de noves tecnologies per processos de manufactura avançada, enfocats a superar els reptes de la indústria actual, investigant i desenvolupant processos de fabricació nous, més flexibles, reconfigurables, més productius i eficients amb múltiples tecnologies.

Laboratori de tecnologies per a nous processos de fabricació

Visors de realitat virtual

Laboratori de Realitat Virtual equipat amb els següents visors:

 • HTC Vive Pro Eye VR: visor de realitat virtual professional amb tecnologia de seguiment ocular. 1 unitat.
 • Occulus Quest All in-One VR Headset: visor de realitat virtual autònom. 2 unitats.

Visors de realitat virtual

Laboratori d’experimentació per a robots i equips submarins

Laboratori d’experimentació construït a nivell pla amb unes mides de 16 metres de longitud, 8 metres d’amplada i un màxim de 5 metres de profunditat a la part central, per a tests de robots i equips submarins. El tanc disposa d’una sala submergida adossada amb finestres grans per poder veure l’interior del tanc.

Laboratori d’experimentació per a robots i equips submarins

Simulació CAE – Mesures físiques

El centre disposa de diverses llicències d’elements finits i de simuladors de mecanismes per simular el comportament real de qualsevol peça o mecanisme.

Simulació CAE – Mesures físiques

Laboratoris de robòtica de l’institut d’organització i control de sistemes industrials (IOC)

L’IOC compta amb dos laboratoris de robòtica, un orientat a la robòtica industrial i un altre a la robòtica de serveis i col·laborativa. En aquests laboratoris hi ha diferents tipus de robots i drons i tot l’equipament addicional necessari per provar experimentalment els desenvolupaments teòrics (com mans mecàniques, sensors, sistemes de visió i dispositius haptics).

Laboratoris de robòtica de l’institut d’organització i control de sistemes industrials (IOC)

Laboratori TECNOFAB

El Laboratori TECNOFAB està equipat amb 3 impressores SIGMA R19 de BCN3D, de fusió per modelatge fos, per a la impressió de filaments de plàstic (PLA, PA, PET-G) i de plàstic barrejat amb metall.

També compta amb un rugosímetre de contacte TAYLOR HOBSON TALYSURF 2 per a la mesura de la rugositat, ondulació i perfilometria de les peces fabricades.

Laboratori TECNOFAB

Laboratori d’enginyeria de productes industrials i laboratori de mecànica SEAT-IQS

Laboratoris del grup d’enginyeria de productes industrials (GEPI) de l’IQS School of Engineering, Universitat Ramon Llull. El GEPI és part del centre Tecnio d’IQS Tech Transfer i està dotat amb programari i equipament per càlcul, disseny, modelatge i simulació de productes, així com també, amb capacitats en fabricació additiva.

Laboratori d’enginyeria de productes industrials i laboratori de mecànica SEAT-IQS

Laboratori de projecció tèrmica

El CPT posa al servei de les empreses una infraestructura única a l’Estat espanyol. Un conjunt complert de les tecnologies de projecció tèrmica: projecció amb flama, projecció amb arc, projecció per plasma, projecció per alta velocitat, a més de varies tècniques de projecció freda tant d’alta com de baixa pressió. Aquests equips es complementen amb avançades tècniques de caracterització i el personal científic i tècnic especialitzat en la matèria.

Laboratori de projecció tèrmica

Tecnologies:

Robòtica avançada

 • Robòtica cognitiva i col·laborativa en entorns industrials
 • Drons i UAVs
 • Automatització i millora de processos manuals amb noves tecnologies

Robòtica avançada

Manufactura avançada

 • IA aplicada a processos de manufactura
 • Plastrònica
 • Realitat Virtual i Augmentada
 • 5G Industrial
 • Solucions de gestió de la cadena de subministrament

Manufactura avançada

Fabricació Avançada i Robòtica

#PIMES #TRANSFORMCIODIGITAAL #INNOVACIO #INNOVACIOEMPRESES #INDUSTRIA4.0 #ROBÒTICA #FABRICACIÓAVANÇADA

Sol·licita més informació