Introducció al Big Data Analytics

  • Supercomputació
  • Monday 05 February 2024 - Friday 09 February 2024 05/Feb/2024 Hora: 09:30 - 09/Feb/2024 Hora: 13:30
  • Gratuït

L’objectiu d’aquest curs és introduir els principals conceptes i tecnologies relacionats amb *Big Data i Data *Analytics i les seves aplicacions a projectes reals.
El curs reuneix les principals tecnologies de la informació utilitzades en la manipulació, emmagatzematge i anàlisi de dades, incloent:

  • Introducció a l’emmagatzematge i procesament de dades no estructurats. Principals conceptes de bases de dades *NoSQL
  • Processament a gran escala: Apatxe *Spark i les seves principals llibreries per a la manipulació de dades, *machine *learning, data *streams i *graph *analytics
  • Caracterització d’un problema de mineria de dades i la seva relació amb *business *intelligence, *dig data i estadística exploratòria
  • Conceptes bàsics de visualització de dades i eines
  • Conscienciació sobre els biaixos existents en *Big Data *Analytics i Intel·ligència Artificial (*IA) des d’una perspectiva multidisciplinària