Cas d’ús Fotònica: Membranes d’alt impacte basades en grafè

  • Fotònica

AQUA-GOX. Desenvolupament de membranes d’alt impacte basades en grafè per al tractament d’aigües residuals

DIH4CAT is a project funded by the European Union Digital Europe Programme under Grant Agreement Nº101083736.