Cyber-Physical System Industrial

  • Connectivitat intel·ligent
  • Tuesday 31 October 2023 - Wednesday 31 December 2025
  • Gratuït

La finalitat d’aquest taller és l’ampliació de les capacitats de la plataforma en núvol basat en una arquitectura *IoT ja desenvolupada. Concretament, respecte a les seves capacitats de computació sobre un cas pràctic en el qual es monitoren dades de vibració d’un equip industrial, generant així una plataforma inspirada en el concepte de sistema *ciber-físic.

Per a aquest fi, és necessari considerar diverses eines que permetran:

  • Generar fluxos de comunicació entre dispositius i entre aplicacions sobre un entorn per al seu desenvolupament (i.e. *Node-XARXA), integrant diferents protocols de comunicacions (i.e. *Modbus i HTTP).
  • Aprendre a utilitzar entorns de programació (i.e. *Python) d’aplicacions de processament de dades que permeten la integració d’una capa d’intel·ligència artificial.
  • Mostrar en un panell de visualització de dades (i.e. *Grafana) les dades crues de l’entorn industrial, així com les dades processades per l’aplicació.

El taller es desenvolupa a través d’un conjunt d’etapes guiades sobre la base d’indicacions textuals i vídeos explicatius. La lectura i visionat d’aquestes indicacions oferirà una visió general del sistema particular a desenvolupar. No obstant això, es recomana replicar els passos indicats per a una millor comprensió i maneig dels entorns introduïts en aquest taller.

Cal destacar que aquest taller el complementa el Taller *MOOC Internet *of *Things Industrial, on es genera un entorn virtual a partir del qual es genera la plataforma aquí complementada.

Finalment, comentar que a causa de l’alt nombre de recursos programari de codi obert (*open *source), considerats en aquest taller, és possible que algunes de les versions considerades corresponguin a versions no actualitzades respecte a les disponibles durant la realització d’aquest. Es recomana, en aquest sentit, fer ús sempre que sigui possible de les versions referides en aquest taller, amb l’objectiu d’assegurar la compatibilitat entre aplicacions.