Internet of Things Industrial

  • Connectivitat intel·ligent
  • Tuesday 31 October 2023 - Wednesday 31 December 2025
  • Gratis

La finalitat d’aquest taller és endinsar-se en el maneig de recursos útils per a la creació i gestió d’una plataforma en núvol basat en una arquitectura *IoT per a l’adquisició, computació i visualització de dades en entorns industrials.

Per a aquest fi, és necessari considerar diverses eines que permetran:

  • Crear màquines virtuals (SOTA Linux), i treballar sobre elles de manera remota mitjançant comandos (i.e. *SSH i *SCP)
  • Implementar una estructura de contenidors programari (i.e. *Docker).
  • Aprendre a utilitzar entorns de desenvolupament de fluxos entre dispositius per a la gestió de comunicacions (i.e. *NodeRed).
  • Gestionar bases de dades de sèries temporals (i.e. *InfluxDB), per al registre i provisió de dades a la resta de serveis (i.e. lectura i escriptura).
  • Implementar un panell de visualització de dades (i.e. *Grafana), connectat al sistema de bases de dades previ.

El taller es desenvolupa a través d’un conjunt d’etapes guiades sobre la base d’indicacions textuals i vídeos explicatius. La lectura i visionat d’aquestes indicacions oferirà una visió general del sistema particular a desenvolupar. No obstant això, es recomana replicar els passos indicats per a una millor comprensió i maneig dels entorns introduïts en aquest taller.

Cal destacar que aquest taller el complementa el Taller *MOOC *Cyber-*Physical *Systems Industrial, on la plataforma aquí desenvolupada s’amplia respecte a les seves capacitats de computació respecte un cas pràctic.

Finalment, comentar que a causa de l’alt nombre de recursos programari (*open *source), considerats en aquest taller, és possible que algunes de les versions considerades, corresponguin a versions no actualitzades respecte a les disponibles durant la realització d’aquest taller. Es recomana, en aquest sentit, fer ús sempre que sigui possible, de les versions referides en aquest taller per a assegurar la compatibilitat entre aplicacions.